در صورت کنسلی بلیط ۴۰ درصد از مبلغ بلیط کسر خواهد شد